PART II PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS (XIV LOK SABHA)

>

Title: Further discussion on the Budget (Railways) 2005-2006; Demands for Grants on Accounts (Railways) 2005-2006 and Supplementary Demands for Grants (Railways) 2004-2005. (Not Concluded)

RAILWAY BUDGET 2005-2006, GENERAL DISCUSSION

DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNTS 2005-2006, RAILWAYS

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS 2004-2005 RAILWAYS - Contd.

MADAM CHAIRMAN: The House would now take up further discussion on the Railway Budget 2005-06.

g BEx ˺c Mɴx (x{i) : vxɴn ɣ{i cn* xxҪ j nx xc c*

ɣ{i cn : xxҪ V j nx ={κli c* +{ +{x i |ɮ BE*

g BEx ˺c Mɴx : ɣ{i cn, 2005-06 BE V] {ɮ nx SS S c c* V c xxҪ j V x V] nx {f, {ڮ n gi |iʵE c< + ʴɶ i {ɮ cʮh |n ɽ VɤnǺi |iʵE c<*

cn, cʮh |n, {U MɣM 30 ɴ BE o] ={Fi c c* ABE-n BE UBE, Vɤ g xiҶ BEɮ j l, =xcx cʮh BE A l ci |ɪɺ BE {ɮxi {U V] + < V] cʮh BE {ڮ iɮc +xnJ BE M< c* cʮh |n BE x BE< x< <x n M< c, x BE <x BE ʴtiBEh BEi BE Mɪ c, x BE< b <x BDx c< c + x c BE< xɪ +ɮcb ʥV n Mɪ c* cʮh |n BE < BE BE< xɪ |VBD] xc n Mɪ c* cʮh BE BE n ɴFh c* ɴFh i {c ci ɮ BEA cA c {ɮxi =x {ɮ BE< BEɮǴ< xc BE M< c* <A ɴFh BEx BE< {Eɪn xc c*

cn, n BE ix iɮ{E cʮh |n {ɽi c* {ڮ n V Mʽ n +i c, =x MɣM c Mɽ cʮh BE vɮi MVɮi c, BEx cʮh BE Vxi ʴv+ Si c* ɮ-ɮ, i-+~ , < c= ɮɤɮ BEci + c c* c ɺA c, c M c, BEx BE {ɮ BE< BEɮǴ< xc ci* xx BE{] Vx (Ax..+ɮ.) cʮh |n BE MɣM 35 40 |iɶi c +i c* n BE +ɤn f c c + n BE ɺA f c c* n BE fi c< ҽ BE nJ BE c Ax..+ɮ. BE Aʮ xɪ Mɪ l* n BE +ɤn f, BEx ʴvA BE c c c* <A c +ɴɶBE c BE n AbV<xM Vix Aʮ c, =x BE o] ʴvA f< VA, BEx A xc c c c* c Mɽ cʮh BE vɮi MVɮi c, BEx cʮh ABD| Mʽ BE BE< ]{V xc n Vi c* Vx ABE-n Mʽ BE ]{V cʮh c, Mʽ {U c <ix +ɮbb +i c BE cʮh BE M BE =x Mʽ VMc c xc {i* V Mʽ cʮh BEi c, =x ɴɮ cx BE ʴv+ cʮh BE M Si c c c* <A c cʮh {ɮ vx nx BE A ɮ-ɮ M BEi + c c, BEx cɮ BE< i xc x Vi c*

cn, Z i A |ii ci c BE cʮh |n BE x ɴ BE o] ɪn xSj c c] Mɪ c BDBE cʮh BE BE< J xc J Mɪ* xiҶ BEɮ V Vɤ j l, iɤ cʮh BE U& +ɮcb ʥVV BDx cA l, BEx +V iBE BE ʥV BE BE ְ xc c+ c* n x< <x - Vxn-x{i il n-ciBE-ɽ-ZVVɮ - * {c <x {ɮ 198 BE {A Bɪ cx c, BEx < BE V] =BE A BE ix BE {A BE |ɴvx BE Mɪ c + nںɮ <x ciBE-ɽ-ZVVɮ, VɺBE Mi 189 BE {A c =BE A ʺ{E n BE {A < Bɪ BEx BE |ɴvx BE Mɪ c* < |BEɮ n-n + ix-ix BE {A |i nx , <x BEix xM, =BE +nV cn +{ ɪ M *

cn, +{BE v , j V , xɴnx BEM BE BE ɴɮ, + +n BE ɴɮ c, MɮҤ +n BE ɴɮ c* {֮x Vx Vxi BE BE ɮ ci +SU S l + BEc Vi l BE - " BE ɴɮ, + BE iɮBEɮ + cV BE ɮ" BEi BE c i c* c BEi BE i c, c BEcɴi x Vi l, +V BE ʤBE =] c Mɪ c* +V ɴ {E xc c, ʴvA BE c M< c* +ɤ c o] ɮ , {֮x <icɺ ni V c c*

ɣ{i cn, +{BE v j V BEcx ScM BE +{ ʴɶ i {ɮ cʮh BE Vxi BE ɴx BE vx J, BDBE c {ڮ |n 35-36 ɴ BE o] ={Fi c c* cɮ {bM |VBD]º BE {ڮ BEɪ VA + ɤɺ Vn nBDBEi BE i c c BE BEҤ {S J +n cʮh BE vɮi Vx n +i c* BESɮ, B{ɮ, Vnڮ, Uj + BE< nv Sx c* c J M +i c + <ix ɮ ҽ BE Vc {ɮx ci c* =xBE l -BEʮ BE iɮc iǴ c c c* <A ScM BE j V cɮ ɺ+ BE iɮ{E vx n* cɮ ɺA ci Vn c, BEx Vx ɺ+ BE Miɮ c =~ c c, =xBE iɮ{E vx n* {U